Общи условия на www.mediatoronline.eu

 


Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта www.mediatoronline.eu – специализиран информационен портал за медиация, насочен към решаване на трудовоправни спорове, и взаимоотношенията на Сдружение „Център за правна защита” /Сдружението/, с потребителите на сайта.


 Глава 1. Общи разпоредби. 


            1. Сдружение „Център за правна защита” е юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 176861276, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Марица” № 154, ет. 3, оф. 25.


            2. Сдружение „Център за правна защита” е собственик на сайта www.mediatoronline.eu – виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава информация на своите потребители по въпросите на медиацията и възможностите й за прилагане при решаване на трудовоправни спорове.


3. Сайтът www.mediatoronline.eu е създаден в изпълнение на Проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0059, с наименование „Трудовата медиация – адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез извеждане на част от трудовоправните спорове извън съдилищата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


           


Глава 2. Структура на сайта. 


            4. Сайтът www.mediatoronline.eu е предназначен да дава информация на широката общественост относно медиацията и възможностите за прилагането й при решаване на трудовоправни спорове. За целта екипът на Сдружение „Център за правна защита” публикува на в секция „Новини” на сайта статии по актуални въпроси от сферата на медиацията и трудовото законодателство, както и съдебна практика. Всеки регистриран потребител на сайта може да изразява своето мнение по въпросите, предмет на всяка статия.


            5. Потребителите на сайта www.mediatoronline.eu могат да поставят въпроси от сферата на медиацията и трудовото законодателство в секция „Вашите въпроси”. Въпросите са разделени на категории, определени от екипа на Сдружение „Център за правна защита”. Всеки регистриран потребител на сайта може да изрази своето мнение по поставения въпрос.


6. В случай, че потребител на сайта иска да постави въпрос към екипа на Сдружение „Център за правна защита”, той може да стори това чрез контактната форма в секция „Контакти”. Екипът на Сдружение „Център за правна защита” ще отговори на поставения въпрос в подходящ срок.


 


Глава 3. Условия за ползване.


 


7. Всеки потребител може да ползва свободно за собствени нужди информацията, публикувана на сайта www.mediatoronline.eu, без регистрация.


8. Задаването на въпроси, публикуването на коментари и изразяването на менния по въпросите, поставени на сайта www.mediatoronline.eu е достъпно само за регистрирани потребители.


9. При регистрация в сайта www.mediatoronline.eu потребителят предоставя потребителско име, адрес на електронна поща и парола. След потвърждение на данните потребителят получава съобщение за потвърждение на регистрацията на предоставения при регистрацията електронен адрес.


10. Потребител, който е регистриран като медиатор в Единния регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието, може да поиска да бъде отбелязан като такъв на сайта www.mediatoronline.eu. За целта при регистрацията си на сайта той следва да посочи като потребителско име името и фамилията си по лична карта на български език, след което да изпрати писмо до Сдружение „Център за правна защита” чрез контактната форма на сайта. 


 


Глава 4. Авторски права. Отговорност. 


            11. Авторските права върху статиите, публикувани на www.mediatoronline.eu са собственост на Сдружение „Център за правна защита” или на посочените в статиите като техни автори лица и те не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани или използвани по какъвто и да било начин от трети лица без съгласието на собствениците на правата.


            12. Статиите, публикувани на сайта www.mediatoronline.eu не представляват правни становища и не могат да служат като основа за вземане на решения от потребителите. Сдружение „Център за правна защита” и неговите служители не носят отговорност за евентуални вреди, възникнали за потребителите вследствие на използване на материали, публикувани на сайта.


            13. Всички мнения на потребители, публикувани на сайта www.mediatoronline.eu отразяват само и единствено вижданията на съответния потребител по коментираните въпроси и по никакъв начин не обвързват Сдружение „Център за правна защита”.


            14. Потребителите на сайта www.mediatoronline.eu носят пълна отговорност за съдържанието на публикуваните от тях мнения и коментари по поставените въпроси. Потребителите нямат право да публикуват коментари, които имат нецензурно съдържание, накърняват права на интелектуална собственост, представляват скрита или явна реклама или по какъвто и да било начин нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия и/или законодателството на Република България. При констатация на подобно съдържание Сдружение „Център за правна защита” има право да премахне всеки коментар, без да дължи обяснение за това. 


 


Глава 5. Информация


 


            15. Сдружение „Център за правна защита” има право да събира и съхранява информация за потребителите си, включително и лични данни по смисъла на ЗЗЛД и GDPR, при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.


            16. Съхраняването и обработването на личните данни на клиентите се извършва съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и съобразно Политиката на защита на личните данни, утвърдена от Председателя на Сдружение „Център за правна защита”. 


 


Глава 6. Допълнителни разпоредби 


            17. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.


            18. Всички противоречия, възникнали между Сдружение „Център за правна защита” и потребителите на сайта www.mediatoronline.eu ще се разрешават чрез преговори и споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.