За проекта

 


От 01.03.2019 г. започна реализацията на новия проект на Сдружение „Център за правна защита“ – № BG05SFOP001-3.003-0059, с наименование „Трудовата медиация – адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез извеждане на част от трудовоправните спорове извън съдилищата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Общата цел на проекта е да подпомогне реформата на съдебната система чрез повишаване информираността на обществеността по въпросите, касаещи трудовоправните спорове и да предложи адекватни мерки за реформа, които могат да доведат до реални резултати за облекчаване и подобряване работата на съдебната система.
Специфичните цели на проекта са:
1. Изготвяне на подробен анализ на нормативната уредба в сферата на медиацията, на съдебната практика и на съществуващите добри практики при извънсъдебно решаване на спорове.
2. Създаване на информационен портал за медиация, насочен към решаване на трудовоправни спорове.
3. Изготвяне на предложения за нормативни промени, които да подпомогнат реформата в съдебната система, чрез въвеждане на задължителна медиация при трудовоправни спорове и разтоварване на съдилищата от дела, които могат да бъдат решени чрез медиация и споразумение между страните. 


Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: повишаване гражданския контрол върху реформата в съдебната система и нарастване броя на активно включените НПО в този процес, отправяне на препоръки за подобряване на съдебната система и пренасяне на добри практики, популяризиране въвеждането на алтернативни методи за решаване на правни спорове.


Стойност на проекта: 91 175,00 лв.


Начало на проекта: 01.03.2019г.


Край на проекта: 01.09.2020г.


 


Резултати от проекта:


Анализ на текущото състояние и съществуващите добри практики в областта на медиацията


Доклад - Предложение за нормативни промени