За Проекта 2

От 01.03.2021 г. започна реализацията на новия проект на Сдружение „Център за правна защита“ – № BG05SFOP001-3.003-0108, с наименование „Трудовата медиация – адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез извеждане на част от трудовоправните спорове извън съдилищата - надграждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на настоящия проект е да подпомогне реформата на съдебната система чрез повишаване информираността на обществеността по въпросите, касаещи трудовоправните спорове и да предложи адекватни мерки за реформа, които могат да доведат до реални резултати за облекчаване и подобряване работата на съдебната система.
Специфичните цели на проекта са:
1. Изготвяне на Пътна карта и Наръчник по трудова медиация.
2. Надграждане на създадения по Проект № BG05SFOP001-3.003-0059 информационен портал за медиация, насочен към решаване на трудовоправни спорове.
3. Създаване на Методология с типови споразумения по различни казуси в сферата на предоставянето на труд и работна сила.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: повишаване на гражданския контрол върху реформата в съдебната система, надграждане на постигнатите резултати, даване на широка гласност на медиацията като алтернатива на съдебните спорове, подпомагане на администрацията с изготвени типови документи и бланки да прилага медиация при възникнали спорове с трудова насоченост, облекчаване на съдебната система от спорове, които биха могли да се разрешават чрез медиация и въобще да не стигат до съда, популяризиране въвеждането на алтернативни методи за решаване на правни спорове с цел подобряване на съдебната система и пренасяне на добрите европейски и световни практики.

Стойност на проекта: 95 571,00 лв., от които 81 235,35 лв. европейско и 14 335,65 лв. национално съфинансиране. Начало на проекта: 01.03.2021 г.

Край на проекта: 01.09.2022 г.


Резултати от проекта:


Наръчник по трудова медиация


Пътна карта по трудова медиация


Методология за изготвяне на типови споразумения по трудови спорове


Правилник за провеждане на медиация по трудови спорове в онлайн среда