29 July, 2022

Как да стана медиатор?

Водещата фигура в процедурата по медиация се нарича Медиатор. Обикновено медиаторите имат друга друга професия и това им е допълнителна дейност. В течение на времето обаче, ако медиаторът покаже ефективност в своята работа и благодарение на това получи популярност в обществото, това може да се превърне в негова основна професия.


Тук възниква въпросът: Как се става медиатор?


Медиаторът е лице, което посредничи при процедурата по медиация. Медиатор може да стане всеки, който отговаря на изискванията на чл. 8 от Закона за медиацията: • да е дееспособен, т.е. да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение;

 • да не е осъждан за престъпление от общ характер;

 • да е завършил курс за медиатори;

 • да не е лишен от правото да упражнява професия или дейност;

 • ако е чужд гражданин, да има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;

 • да е вписан в Единния регистър на медиаторите.


Курсовете за медиатори се провеждат от специални организации - центрове за обучение на медиатори. Те са одобрени от Министъра на правосъдието и разполагат с необходимите специалисти, квалифицирани за обучение в медиацията.


Каква е процедурата? 1. Лицето, което иска да стане медиатор, трябва да избере организация, която предлага обучение за медиатори. Лицето следва да провери на интернет-страницата на Министерство на правосъдието дали организацията е вписана в регистъра на организациите, които имат право да обучават медиатори.

 2. Лицето минава през специализирано обучение, което следва да бъде не по-малко от 60 учебни часа, като 30 от тях трябва да са практическо обучение и 30 да са теоретично.

 3. Полага изпит, които се провежда от комисия и се състои от тест за придобитите знания, участие в симулирана процедура по медиация и събеседване.

 4. След успешно полагане на изпит кандидатът получава Удостоверение за завършено обучение по медиация.

 5. Въз основа на Удостоверението кандидатът подавам заявление за вписване в Единния регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието, към което следва да приложи: • копие на лична карта;

 • удостоверението за завършен курс за медиатори;

 • свидетелство за съдимост;

 • декларация, че не е лице, поставено под запрещение и че не е лишен от правото да упражнявам професия или дейност, както и че не е лице, което осъществява професия или дейност в системата на правораздаването и съдебната власт;

 • документ за платена държавна такса в размер на  20лв. 1. До 30 дни от подаването на Заявлението ми Министърът на правосъдието ще издаде удостоверение за вписване в Единния регистър на медиаторите. Ако обаче документите са нередовни, кандидатът ще получи писмо с обратна разписка и трябва да отстраня пропуските в 14-дневен срок, в противен случай заявлението му няма да бъде разгледано.


В случай, че кандидатът не отговаря на изискванията на закона, поради което му бъде отказано вписване, той ще бъда уведомен за това с копие на заповедта. Заповедта е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.


Какво представлява самото обучение?


Обучението за медиатор се състои в две части – теоретична и практическа. По време на теоретичната част кандидатът ще бъде запознат с редица теми, които ще му бъдат полезни по време на работата, например общи сведения за медиацията, нейните основни принципи, процедурните правила. Освен това ще му бъде подробно разяснено каква е ролята му,  какво може и какво не може да прави по време на една процедура, основните моменти по време на процеса, както и спецификите при различните видове процедури.


По време на практическата част пък ще има възможност да разреши симулативен конфликт, ще прилага всички научени техники, ще анализира грешките, като това ще се случва както на индивидуални занимания, така и на групови.


Освен това първично задължително обучение съществува възможност за допълнително обучение, целта на което е усъвършенстване на знанията в специфични процедури по медиация. Допълнителното обучение покрива различни видове спорове, например граждански, административни, трудови, семейни, търговски и др. Обучението отново е теоретично и практическо и завършва с изпит пред комисия.

Коментари

За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител

Влез