31 August, 2022

Приключи изпълнението на Проект № BG05SFOP001-3.003-0108

На 31.08.2022 г. Сдружение "Център за правна защита" приключи изпълнението на Проект № BG05SFOP001-3.003-0108, с наименование „Трудовата медиация – адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез извеждане на част от трудовоправните спорове извън съдилищата – надграждане“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


В рамките на проекта бяха изпълнение 4 основни дейности:


1. Изготвяне на Пътна карта и Наръчник по трудова медиация. Изпълнението на тази дейност продължи от началото на проекта - 01.03.2021 г., до 30.11.2021 г. Бяха изработени Пътна карта за трудова медиация и Наръчник по трудова медиация. Двата документа бяха предоставени за ползване от обществеността, като бяха публикувани на интернет-сайта на Сдружение "Център за правна защита" /www.clp-bg.org/ и на специализирания интернет-сайт за трудова медиация /www.mediatoronline.eu/.


2. Надграждане на създадения по Проект № BG05SFOP001-3.003-0059 информационен портал за медиация, насочен към решаване на трудовоправни спорове. Изпълнението на тази дейност продължи през целия период на изпълнение на проекта - от 01.03.2021 г. до 31.08.2022 г. В рамките на тази дейност специализираният интернет-сайт за трудова медиация /www.mediatoronline.eu/ беше надграден, като беше създаден модул за онлайн медиация. Този модул дава възможност на всеки потребител на сайта да стартира процедура по медиация, като попълни необходимите данни за предмета на спора и покани ответната страна в спора и избрания от него медиатор директно чрез портал, без да използва други методи на връзка. Създадени бяха типови документи за процедурата по медиация, които са на разположение на страните в процедурата по медиация.


3. Създаване на Методология с типови споразумения по различни казуси в сферата на предоставянето на труд и работна сила. Тази дейност беше изпълнена в периода от 01.12.2021 г. до 31.08.2022 г. Беше изготвена методология за изготвяне на типови споразумения по трудови спорове, която представя основните стъпки, които страните трябва да предприемат, за да постигнат споразумение по възникнал между тях трудовоправен спор, както и алгоритъм за изготвяне на споразумението. Методологията беше предоставена за ползване от обществеността, като беше публикувани на интернет-сайта на Сдружение "Център за правна защита" /www.clp-bg.org/ и на специализирания интернет-сайт за трудова медиация /www.mediatoronline.eu/.


4. Публичност и информираност. Изпълнението на тази дейност продължи през целия период на проекта и в нейните рамки бяха извършени няколко основни мероприятия, съобразени с техническите характеристики заложени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020г., в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014:


- беше изготвен информационен плакат, който беше поставен на видно място на входя на помещението, в което се изпълняваше проекта;


- бяха изработени информационни листовки, които бяха разпространени сред обществеността;


- беше проведено онлайн информационно събитие.


С оглед постигнатото в резултат на ипълнение на настоящия проект екипът на Сдружение "Център за правна защита" има идея за надграждане на резултатите от проекта в рамките на следващ проект, за който ще търси финансиране от европейските фондове.


Проект № BG05SFOP001-3.003-0108, с наименование „Трудовата медиация – адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез извеждане на част от трудовоправните спорове извън съдилищата – надграждане“ се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Коментари

За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител

Влез